Kulstofneutral siden 2015

Se vores vej til kulstofneutralitet!
 

Kulstofneutral siden 2015

For at bidrage til at stabilisere klimaet hurtigst muligt har vi besluttet at blive en kulstofneutral virksomhed fra 2021. Vi er bevidste om klimakrisen, og vi har ligeledes et ønske om at kompensere for vores tidligere kulstofemissioner fra 2015 og frem.

Den 22. april 2021, til Jordens dag, blev Hardloop kulstofneutral med tilbagevirkende kraft fra 2015 og frem!

Det er med stor entusiasme og ydmyghed, at hele teamet hos Hardloop støtter op om denne nye status, som vi ser som et udgangspunkt og ikke en målstreg. På denne side kan du se vores vej til at blive klimaneutrale!

Hvorfor er det vigtigt at blive kulstofneutral?

Overholdelse af klimaaftalen i Paris: Klimaaftalen i Paris (COP21), der trådte i kraft med underskrivelsen den 22. april 2016 – Jordens dag – satte et mål om klimaneutralitet for den globale økonomi fra 2050. Den er nu ratificeret af mere end 180 lande og har til formål at begrænse den globale opvarmning til 1,5° C over det præindustrielle niveau ved at reducere overproduktionen af ​​CO2 (kuldioxid).

Begrænsning af den global opvarmning: Overproduktionen af ​​CO2 (kuldioxid), der er forbundet med vores produktions- og forbrugsmønstre, er i høj grad ansvarlig for den globale opvarmning. Denne opvarmning forstyrrer livet på Jorden og forårsager flere klimakatastrofer: tørke, oversvømmelser, cykloner, smeltende gletsjere, udryddelse af dyrearter ...

Drivhuseffekten er et naturligt fænomen og nødvendig for livet på jorden. Uden drivhuseffekten ville temperaturen på vores planet være -18° C sammenlignet med det aktuelle gennemsnit på 15° C. Jorden modtager energi fra solen i form af stråling. Solens stråler passerer gennem atmosfæren, der består af gasser, og rammer jordens overflade. Luften, havene og jordbunden absorberer energien fra disse stråler. Den absorberede energi returneres i form af varme, det er de infrarøde stråler. Drivhusgasserne (herunder CO2) opfanger og skubber disse infrarøde stråler tilbage mod jordens overflade. Dette fænomen bidrager til at opvarme planeten naturligt. Ikke desto mindre forårsager overproduktion af drivhusgasser og især CO2 der udledes af menneskelige aktiviteter, en forstyrrelse af klimaet.

Ifølge Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO), et FN-agentur, "Sidste gang jorden oplevede et sammenligneligt indhold af CO2 (dvs. over 400 ppm), var for tre til fem millioner år siden: temperaturen var dengang 2 til 3° C højere og havniveauet var 10 til 20 meter højere end det nuværende niveau". Det er bydende nødvendigt at handle straks.

« Vores børn skal kunne kende glæden ved at gå, løbe, glide, klatre og udforske en sund planet. Derfor har vi besluttet os for ikke at vente og hurtigt blive kulstofneutrale. » Julien JEREMIE - Medstifter af Hardloop

Hvordan er Hardloop blevet kulstofneutral?

Trin 1: Måling af vores emissioner
For at opnå klimaneutralitet udarbejdede vi i samarbejde med ClimatePartner (uafhængig aktør med speciale i klimabeskyttelse) vores kulstofbalance. Først tog vi højde for vores direkte emissioner (relateret til opvarmning, anvendelsesområde 1) og indirekte emissioner fra købt energi (elektricitet, anvendelsesområde 2). Derefter tilføjede vi indirekte emissioner, som vi har mindre umiddelbar kontrol over (anvendelsesområde 3). Ud over de sædvanlige emissioner fra anvendelsesområde 3 (forretningsrejser, brug af servere, fjernarbejde osv.) er emissioner relateret til produkter (emballage og levering til kunder) også blevet beregnet og taget i betragtning.

Regnskabet for vores kulstofemissioner blev udført med udgangspunkt i GreenHouse Gas Protocol.

Få mere at vide om ClimatePartner

Trin 2: Reducering af vores emissioner
For at nå COP21-målet og opnå en klimaneutral verden er det bydende nødvendigt, at vi kollektivt reducerer vores emissioner. Derfor øger vi antallet af initiativer til at reducere vores emissioner: cykel som transportmiddel, valg af grøn energi, genbrug eller genanvendelse af papkasser, generalisering af fjernarbejde, katalog, der tilbyder 15 % miljøvenlige produkter og 90 % inden 2023 ... Og det er bare begyndelsen! På trods af vores indsats er der stadig en række emissioner forbundet med vores forretning, som vi endnu ikke har formået at reducere. Vi skal derfor kompensere for dem for at være klimaneutrale.

Få mere at vide om vores handlinger til fordel for miljøet

Trin 3: Kompensering for vores CO2-emissioner
Da vi havde modtaget vores kulstofbalance, ledte vi efter projekter, der hjælper med at reducere mængden af ​​CO2 i atmosfæren og dermed beskytte klimaet, for at opveje for vores emissioner. Da vi har være en engageret spiller siden vores lancering gennem vores genbrugsaktioner og plantning af træer, besluttede vi naturligvis at støtte tre projekter i relation til ​​vores handlinger for at opveje vores CO2-emissioner :

Hvad betyder det, at en virksomhed er kulstofneutral?

Virksomheder, hvis CO2 -udledning er beregnet og opvejet ved at bidrage til internationalt anerkendte klimabeskyttelsesprojekter, er kvalificerede som CO2 -neutrale. Den kompensation for CO2emissioner, der finder sted efter forebyggelse og reduktion, er et centralt trin i enhver global metode til klimabeskyttelse.

Drivhusgasser som CO2 fordeler sig jævnt i atmosfæren, så koncentrationen er omtrent den samme overalt på planeten. Det er derfor irrelevant, hvor emissionerne genereres eller fjernes i forhold til koncentrationen af ​​drivhusgasser og den samlede drivhuseffekt.
Det er derfor muligt at opveje emissioner, der ikke kan undgås lokalt af klimabeskyttelsesprojekter, der er placeret et helt andet sted.

Hvad er et klimabeskyttelsesprojekt?

Klimabeskyttelsesprojekter spiller en afgørende rolle i kampen mod global opvarmning ved at gøre det muligt at reducere drivhusgasser efter en certificeret procedure. Disse projekter kan vedrøre beskyttelse af skove, genplantning af skov eller udvikling af vedvarende energi. Derudover bidrager de til en bæredygtig udvikling i de lande, hvor de implementeres, for eksempel ved at forbedre forsyningen af ​​sikkert drikkevand eller udvikle lokal infrastruktur, skabe job eller bevare biodiversiteten.

Til at måle disse positive effekter udgør de 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG'erne), der er defineret af FN, et internationalt anerkendt instrument. De dækker forskellige aspekter lige fra udryddelse af fattigdom og sult, adgang til uddannelse og beskæftigelse til udvikling af ren og tilgængelig energi for alle.

De udvalgte klimabeskyttelsesprojekter skal overholde internationalt anerkendte standarder og er derfor underlagt certificering og kontroller i henhold til de meget strenge kriterier for standarder som "Gold Standard" eller "Verified Carbon Standard" (VCS). Det gør det muligt at garantere og regelmæssigt kontrollere, at projekterne virkelig opfylder målene for klimabeskyttelse. Et af hovedkravene er, at projekterne virkelig udgør yderligere tiltag, og at deres bidrag til reduktion af CO2 i atmosfæren kan måles.

For at et projekt kan anerkendes som et klimabeskyttelsesprojekt, skal følgende kriterier være opfyldt:

Additionalitet: Kun projekter, der er afhængige af yderligere økonomisk bistand, er støtteberettigede. Gennemførelsen af ​​projektet må derfor kun være mulig takket være det modtagne vederlag i bytte for reduktion af CO2. Projektet skal være fuldt finansieret af salg af emissionskvoter, og fraværet af andre finansieringsmuligheder skal bevises. Projekter, hvis økonomiske rentabilitet er garanteret, og som også kan gennemføres uden denne indkomst, opfylder ikke dette kriterium og kan derfor ikke bruges til at opveje CO2-emissioner.

Udelukkelse af dobbelttælling: CO2 -reduktionen bør kun tages i betragtning én gang og bør ikke have været talt med andre steder. Dette skal projektlederen garantere. For eksempel kan et solcelleanlæg, der producerer grøn elektricitet, ikke være en del af et klimabeskyttelsesprojekt, da elektricitet produceret fra vedvarende energi allerede er inkluderet i de nationale emissionsreduktionsmål i Tyskland.

Kontinuitet: Emissionsreduktionerne skal have en minimumsvarighed. Dette kriterium er særlig vigtigt for genplantning og skovbeskyttelsesprojekter: projektlederen skal garantere, at de pågældende områder bevares i flere årtier. Skove, der skal ryddes ved brand og på kort sigt omdannes til græsarealer, kan ikke tages i betragtning som en del af et klimabeskyttelsesprojekt.

Kontrol udført af uafhængige revisorer: Klimabeskyttelsesprojekter skal underkastes en regelmæssig revision, der dækker alle ovenstående kriterier, udført af uafhængige tredjeparter som TÜV, PwC eller SGS. Revisorerne kontrollerer overholdelsen af ​​standarderne og kvantificerer efterfølgende den effektive CO2-reduktion. På den måde udarbejdes der løbende statusrapporter for projekterne.

« Vi er fuldt ud klar over, at dette ikke er nok, og at vi langt fra er perfekte. Sammen med dig og med vores partnere har vi stadig mange og lange veje at gå. Men vi er sikre på, at vi er på vej i den rigtige retning ... vi burde alle forbruge mindre, men bedre! » Guillaume RICHARD - Medstifter af Hardloop